ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมพืชและการกระจาย ของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ , นางอัชฎา ชิตโชติ , นายสมโภชน์ มณีรัตน์
คำสำคัญ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;สังคมพืช;สัตว์ป่า;การกระจาย;ถิ่นที่อยู่;พื้นที่มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายของพืช สังคมพืชและสัตว์ป่าที่สำคัญ ในปัจจุบันและในอนาคต (ค.ศ. 2070-2099) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยรวบรวมข้อมูลการปรากฏของพืชและสัตว์ป่าในพื้นที่ศึกษา และใช้แบบจำลองการกระจาย ผลการศึกษาพบว่า พรรณไม้ไม่ผลัดใบ สังคมพืชที่ปรากฏในป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณชื้น ได้รับผลกระทบมากกว่าพรรณไม้และสังคมพืชในป่าผลัดใบ ขนาดถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในปัจจุบันและในอนาคต ไม่แตกต่างกันมากนัก และเสือโคร่ง ได้รับผลกระทบมากสุด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมพืชและการกระจาย ของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง