การปลูกดาวเรือง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การปลูกดาวเรือง
เจ้าของผลงาน :  แอนนา วิลคิ้นส์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การปลูกดาวเรือง
หน่วยงาน :  เกษตรกร อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
คำอธิบาย :  การปลูกดาวเรืองถือเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกร ในเขต อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้และดาวเรืองเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และดินที่มีลูกรังเจือปนและการปลูกดาวเรืองในพื้นที่ราบลุ่ม ที่มีน้ำท่วมขัง ควรจะขุดยกร่องให้มีความกว้างของร่อง 5-7 เมตร แล้วแต่ความสะดวก ความสูงของร่องไม่ควรที่จะสูงนักเพราะช่วงแล้งดินจะมีปัญหา หากเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ไม่จำเป็นจะต้องขุดเป็นร่อง แต่จะใช้วิธียกร่องเตี้ย ๆ แทน การเตรียมดินใช้วิธีไถดะ และไถกลบ หากมีหญ้าขึ้นอยู่ก็ไถทั้งหญ้า ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดโดยเด็ดขาด การไถก็ควรเสริมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้ง หรือปุ๋ยหมักน้ำเพื่อเติมจุลินทรีย์ให้กับดิน ซึ่งการปลูกดาวเรืองนั้นเกษตรกรสามารถนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=vfaZig-hzZA
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
การปลูกดาวเรือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710