ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้โซ่อุปทานการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต พระพินิจ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.วิไลรัตน์ สุภามา , ดร.นุปกรณ์ หาญภูวดล , อาจารย์อารีรัตน์ ภูธรรมะ , อาจารย์ศิริขวัญ จันลาศรี , อาจารย์อนุชา วิลัยแก้ว , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ , นายดุษฎี บุญธรรม
คำสำคัญ โซ่อุปทานการค้า;การจัดการความรู้;สินค้าอุปโภคบริโภค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การวิจัยนี้เป็นการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดน่าน มีความรู้และสามารถนาการจัดการโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้รับรู้และนำไปกำหนดแผนงานการพัฒนา เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการท่องเที่ยว ในจังหวัดเลย จังหวัด อุตรดิตถ์ และจังหวัดน่าน ซึ่งมีกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทำคู่มือและนำไปทดลองใช้และติดตามประเมินผล
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้โซ่อุปทานการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง