การจัดการความรู้โซ่อุปทานการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การจัดการความรู้โซ่อุปทานการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน
เจ้าของผลงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต พระพินิจ
เจ้าของผลงานร่วม :   ดร.วิไลรัตน์ สุภามา, ดร.นุปกรณ์ หาญภูวดล, อาจารย์อารีรัตน์ ภูธรรมะ, อาจารย์ศิริขวัญ จันลาศรี, อาจารย์อนุชา วิลัยแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์, นายดุษฎี บุญธรรม
คำสำคัญ :   โซ่อุปทานการค้า, การจัดการความรู้, สินค้าอุปโภคบริโภค
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คำอธิบาย :  การวิจัยนี้เป็นการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดน่าน มีความรู้และสามารถนาการจัดการโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้รับรู้และนำไปกำหนดแผนงานการพัฒนา เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการท่องเที่ยว ในจังหวัดเลย จังหวัด อุตรดิตถ์ และจังหวัดน่าน ซึ่งมีกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทำคู่มือและนำไปทดลองใช้และติดตามประเมินผล
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์ , การศึกษา
 
Creative Commons License
การจัดการความรู้โซ่อุปทานการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710