ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สเตรปโตมัยซีส KB1: การจำแนกคุณลักษณะ การผลิต การทำบริสุทธิ์ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายกิจติศักดิ์ ชววิสิฐ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์, ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
คำสำคัญ สเตรปโตมัยซีส, สแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
หน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สเตรปโตมัยซีส KB1 เป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่สร้างสายใยใต้ผิวหน้าอาหารและมีสปอร์รูปร่างกลม ผิวเรียบ ต่อกันเป็นสายสั้นเจริญอยู่บนสายใยดังกล่าว สเตรปโตมัยซีส KB1 สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive compound) ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: MRSA) หลังจากพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีทราบชื่อเป็น 2, 4-Di-tert-butylphenol ซึ่งสารดังกล่าวมีตำแหน่งการออกฤทธิ์ (mode of action) ที่ผนังเซลล์เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM)
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


สเตรปโตมัยซีส KB1: การจำแนกคุณลักษณะ การผลิต การทำบริสุทธิ์ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง