ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมอาหารอย่างสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายอิสระพงษ์ เขียนปัญญา
คำสำคัญ แนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก;การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมอาหาร;การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้นการเจริญเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นตัวนำทางด้านเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ทำให้การท่องเที่ยวเกิดท้าทายของท้องถิ่นอีสานที่มีพื้นที่อยู่ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ดังที่กล่าวมาศักยภาพของพื้นที่จากโอกาสที่มีที่ตั้งอยู่กลางกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานมีโครงข่ายถนน (EWEC) และสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 เชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุนการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังที่กล่าวมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีบทบาทการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยจังหวัดขอนแก่น เป็นเขตอุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน สอดคล้องแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่กล่าวถึงการพัฒนาและสนับสนุนงานสร้างสรรค์ผลงานของคนในประเทศต้องสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับตัวสินค้าหรือบริการและต้องสามารถเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกแบบสินค้า ส่งเสริมให้มีการลงทุนต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ และเส้นทางถนนสายอินโดจีนเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และการค้าและภาคบริการทางด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากตั้งอยู่ศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีสถานประกอบการด้านโรงงานอุตสาหกรรมและด้านบริการธุรกิจสามารถส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการค้าการลงทุนภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว ที่จะสามารถนำการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมต่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ตะสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จากการศึกษาข้อมูลของการท่องเที่ยว และการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดขอนแก่นหรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจที่จะสามารถใช้งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัยเห็นว่าการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตต่อไป
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง