ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วย สื่อความเป็นจริงเสริมในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายอุบล ทองปัญญา
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า , รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
คำสำคัญ สื่อความเป็นจริงเสริม;ทักษะการคิดวิเคราะห์;รูปแบบการเรียนการสอน
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยสื่อความเป็นจริงเสริม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ผู้สนับสนุนของการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม วิธีการสอนบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อความเป็นจริงเสริม และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่ผู้วิจัยเรียกว่า “FETAL Eye Model” และจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมนี้ได้ทำให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นจากเดิม
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วย สื่อความเป็นจริงเสริมในระดับอุดมศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง