ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสกับภาพสะท้อนปัญหาสังคม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์
คำสำคัญ ภาพยนตร์ไทยนอกกระแส/ ปัญหาสังคม/ ผู้กำกับภาพยนตร์
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสกับภาพสะท้อนปัญหาสังคมไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์แนวคิดประเด็นปัญหาสังคมและภาพมายาคติที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยนอกกระแส 2) เพื่อค้นคว้าแสวงหาแนวคิดและสไตล์ของผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนอกกระแสอันนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 3) ค้นหาแนวคิดอุดมการณ์ที่แท้จริงของผู้กำกับภาพยนตร์ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสในปัจจุบัน 4) สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์นอกกระแส จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อสะท้อนปัญหาสังคมไทย ซึ่งผู้วิจัยได้วางขอบเขตการศึกษาภาพยนตร์ไทยนอกกระแสที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2557 เป็นจำนวน 10 เรื่อง ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้กำกับภาพยนตร์จำนวน 5 ท่าน ผลการวิจัยพบว่าภาพยนตร์ไทยนอกกระแสส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อแสดงแนวความคิดปัจเจกของผู้กำกับ ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาสังคมไทยในทางอ้อมด้วยวิธีการตีแผ่มายาคติของสังคม แนวคิดของผู้กำกับภาพยนตร์มาจากประสบการณ์ส่วนตัว และสร้างสรรค์ภาพยนตร์ในสไตล์สัจนิยม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์นอกกระแสในต่างประเทศ ผู้กำกับภาพยนตร์นอกกระแสมีอุดมการณ์ตามแนวคิดมาร์กซิสต์อันมีแนวคิดที่ขัดแย้งกับอุดมการณ์กระแสหลัก ซึ่งสิ่งนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์นอกกระแสแตกต่างจากภาพยนตร์กระแสหลัก ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบในการสร้างภาพยนตร์นอกกระแสกับการสะท้อนปัญหาสังคมได้ดังนี้คือ 1) ประเด็นทางสังคม 2) ประสบการณ์ส่วนตัว 3) อุดมการณ์ลัทธิมาร์กซิสต์ 4) ทัศนคติ 5) การตีแผ่มายาคติของสังคม 6) ความขัดแย้งกับอุดมการณ์กระแสหลัก 7) สไตล์ภาพยนตร์นอกกระแส ซึ่งผู้วิจัยได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวมาสร้างภาพยนตร์นอกกระแสที่สะท้อนปัญหาสังคมไทยจากประสบการณ์ชีวิตของผู้วิจัยเองได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยผสมผสานสไตล์เฉพาะตัวด้วยเรื่องราวจากเกมออนไลน์ เทคนิค Visual Effects และสไตล์ภาพยนตร์นอกกระแส เกิดเป็นสไตล์ที่เรียกว่า ภาพยนตร์สัจนิยมเสมือน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ogYLMM4ucHs
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสกับภาพสะท้อนปัญหาสังคม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง