ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความสมดุลของน้ำในระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำและแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากดินถล่ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ , ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์
คำสำคัญ สมดุลน้ำ การสกัดกั้นน้ำฝนของเรือนยอด น้ำไหลตามลำต้น น้ำในดิน ArcWAT ดินถล่ม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การประเมินสมดุลน้ำในสถานการณ์ปัจจุบันของตำบลแม่พูล โดยใช้ ArcSWAT แสดงปริมาณน้ำที่สูญหายไปจากการคายระเหยร้อยละ 12.76 ของปริมาณน้ำฝนทั้งหมด ส่วนปริมาณน้ำที่ไหลออกจากพื้นที่ไปสู่แหล่งน้ำ ได้แก่ น้ำไหลบ่าหน้าดินร้อยละ 2.78 น้ำที่ไหลในชั้นดินร้อยละ 62.06 น้ำไหลซึมผ่านชั้นดินร้อยละ 19.34 และน้ำซึมลึกสู่ชั้นน้ำใต้ดินร้อยละ 1.09 ส่งผลให้มีการกักเก็บน้ำในดินได้เพียงร้อยละ 1.98 ภาพจำลองสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบ B2 หรือ RCP6.0 มีปริมาณน้ำที่ถูกกักเก็บในชั้นดินร้อยละ 1.292 ของปริมาณน้ำฝน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง