ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Creating and Increasing the Fertility of Soil)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง บุญชม
คำสำคัญ สารปรับปรุงดินเปลือกหอย;สารปรับปรุงดินจากโดโลไมต์;ธาตุอาหารพืช;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้การกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการอบรมถ่ายทอดเรื่อง “การสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน” มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1.เพื่อสนองพระราชดำริ ในประเด็นแนวพระราชดำริด้านการจัดการดิน 2.เพื่อฝึกอบรมและเป็นตัวอย่างเผยแพร่ความรู้ทางด้านการผลิตสารปรับปรุงดิน ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน จำนวน 5 ครั้งให้แก่เกษตร 5 กลุ่มๆ ละ 50 คน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สามารถนำไปประยุกต์ และพัฒนาอาชีพทางการเกษตรของตนเอง 3.เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาและยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ที่จัดอบรมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการผลิตและใช้สารปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อสร้างดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก เพื่อเพิ่มผลิตและลดทุนต้น และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่น ๆ ภายในประเทศ 4.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สถาบันการศึกษา คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ คือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การหรือหน่วยงานในท้องถิ่น มีการดำเนินการจัดอบรมจำนวน 5 ครั้ง ตามพื้นที่อบรม 5 สถานที่ ได้แก่ 1.บ้านโพธิ์ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 2. โรงเรียนทัพราช ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 4. บ้านหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา และ 5. บ้านหนองผักแว่น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้นมากกว่า 250 คน โดยกิจกรรมการอบรมผลิตสารปรับปรุงดินสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ลละพื้นที่ โดยมีสูตรสารปรับปรุงดินที่ผ่านการนำไปถ่ายทอดจำนวน 8 สูตร คือ สูตร 1 ยิปซัมจากเปลือกหอย สูตรที่ 2 ยิปซัม-ดีเกลือจากโดโลไมต์ สูตรที่ 3 ยิปซัม-แคลเซียมฟอสเฟต จากเปลือกหอย สูตรที่ 4 ยิปซัม-ดีเกลือ-แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตจากโดโลไมต์ สูตรที่ 5 ยิปซัม-แคลเซียมฟอสเฟต ไนเตรทจากเปลือกหอย สูตรที่ 6 ยิปซัม-ดีเกลือ-แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟต ไนเตรทจากโดโลไมต์ สูตรที่ 7 ยิปซัม-แคลเซียมฟอสเฟต ไนเตรท อะซิเตท จากเปลือกหอย สูตรที่ 8 ยิปซัม-ดีเกลือ-แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟต ไนเตรท อะซิเตทจากโดโลไมต์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง