ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบควบคุมและจัดการข้อมูลการใช้น้ำประปา บนระบบคลาวด์:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
เจ้าของผลงานร่วม นายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ๋ , นายเจษฎา ผลเจริญ
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;การจัดสรรทรัพยากรน้ำ;เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง;ระบบติดตามและคุมน้ำทางไกลไร้สาย;ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย อุปกรณ์ตรวจวัดและบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ หรือ “Smart Water Meter ” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งเซนเซอร์ไว้ในมิเตอร์น้ำ โดยเซนเซอร์ทำหน้าที่ในการวัดอัตราการไหลของน้ำ จึงทำให้เราทราบการเคลื่อนไหวของระบบน้ำประปาภายในที่อยู่อาศัย และทำการติดตั้งสวิตซ์สำหรับการควบคุมการปิด-เปิดของระบบน้ำประปา เพียงเท่านี้เราก็สามารถทราบได้ว่าภายในที่อยู่อาศัยมีการใช้น้ำอยู่หรือไม่ และสามารถทำการควบคุมการใช้งานได้ผ่านทางระบบ “ Smart Water Meter ” เพื่อเข้าสู้เว็บไซด์และนำมาแสดงผลการใช้งานแบบ Real Time บนหน้าเว็บไซด์ที่ทางผู้จัดทำได้ทำขึ้น
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาระบบควบคุมและจัดการข้อมูลการใช้น้ำประปา บนระบบคลาวด์:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง