ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยขยะพลาสติก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ
คำสำคัญ asphaltic concrete;waste plastic bags;carbon sink;ถนนรีไซเคิล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การวิจัยกระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในชุมชนเป้าหมาย ใช้เวลาในการคัดแยกขยะถุงพลาสติกประมาณ 6 เดือนและได้ปริมาณขยะถุงพลาสติกประมาณ 9.14กิโลกรัม/วัน คิดเป็น 1% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชน จากนั้นนำขยะถุงพลาสติกที่คัดแยกออกมาได้ไปตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 0.3 – 0.5 ซม. เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบส่วนผสมของถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะถุงพลาสติกในห้องปฏิบัติการ แล้วนำผลการทดลองไปสร้างเป็นถนนรีไซเคิลต้นแบบในชุมชนเป้าหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Innovation-of-Recycle-Road-to-Reduce-Plastic-Wastes-123163758297317/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


กระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยขยะพลาสติก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง