ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน สู่ชาวนาต้นแบบในพื้นที่ 9 บวร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายเพิ่ม สุรักษา
เจ้าของผลงานร่วม นางสาคร ชินวงค์ , นายธเนตร ศรีสุข , นายนพสิทธิ์ ล่องจ้า
คำสำคัญ การพัฒนาชาวนา;ต้นแบบพื้นที่ 9 บวร;โมเดลข้าวกำแพงแสน
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เพื่อจัดการองค์ความรู้ในโครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน (โมเดลข้าวกาแพงแสน) อย่างเป็นระบบ และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการโมเดลข้าวกาแพงแสนให้กับชาวนาต้นแบบบ้านวังน้ำเขียวตำบลวังน้าเขียว อำเภอกำแพงแสน ด้วยการขยายผลสู่พื้นที่ ๙ บวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน สู่ชาวนาต้นแบบในพื้นที่ 9 บวร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง