ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เส้นทางการทำงานอาสา และรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทำงานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายนิพิฐพนธ์ แสงด้วง
คำสำคัญ เส้นทางการทำงานอาสา พฤติกรรมอาสา การคงอยู่ในการทำงานอาสา
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การวิจัยผสานวิธีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทแวดล้อมที่ศึกษา และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อทำความเข้าใจถึงการเข้าสู่เส้นทางการทำงานอาสา รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุและผลของการทำงานอาสา และการคงอยู่ในการทำงานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทำงานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ และ 3)เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทำงานอาสา ระหว่างกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


เส้นทางการทำงานอาสา และรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทำงานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง