ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีน V-ATPase G Subunit ของยางพารา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาววราพร ขันเงิน
เจ้าของผลงานร่วม อ.ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
คำสำคัญ โพลีโคลนอลแอนติบอดี;รีคอมบิแนนท์โปรตีน V-ATPase G Subunit
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย โปรตีน V-ATPase G Subunit ในยางพารา อาจเกี่ยวข้องกับการทนทานต่อความเค็มและความแห้งแล้ง จึงได้สังเคราะห์รีคอมบิแนนท์โปรตีน V-ATPase G Subunit ของยางพารา เพื่อผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดี สำหรับนำไปใช้ในการศึกษาโปรตีน V-ATPase G Subunit ซึงเป็นแนวทางในการพัฒนายีน V-ATPase G Subunit ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ยาง เพื่อให้ได้สายพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อความเค็ม และความแห้งแล้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม -
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง