ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
คำสำคัญ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.);โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง;สวนพฤกษศาสตร์
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และเป็น 1 ใน 31 โรงเรียนทั่วประเทศ และ 1 ใน 5 โรงเรียนประถม และเป็นโรงเรียนที่เล็กที่สุดของประเทศไทยที่ได้รับป้ายนี้ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จังหวัดเชียงราย จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นแหล่งที่ให้คณะครูและนักเรียนได้มาทำศึกษา โดยมีแผนการสอน การอบรมการสอนการเปลี่ยนแผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_PuTDIVWV3U
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง