ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oils) ที่มีผลต่อหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua(Hübner))
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวฉัตรวดี สายใยทอง
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
คำสำคัญ spodoptera exigua;essential oil;insecticide;detoxification enzyme;acetylcholinesterase
หน่วยงาน ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาถึงความเป็นพิษ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบน้ำมันหอมระเหย (essential oil compounds) 4 ชนิด ได้แก่ menthol, pulegone, 1,8 -cineole และ thymol ต่อหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง