ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวทิวารัตน์ ประเสริฐสังข์
คำสำคัญ การเรียนรู้ร่วมกัน;การเรียนการสอนบนเว็บ;กระบวนการจัดการความรู้;สมรรถนะวิชาชีพครู
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย วิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่หรือเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในลักษณะของการทำงานเป็นทีม และถ่ายทอด แบ่งปัน พร้อมกับการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction : WBI)
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/submitter/create
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาวิชาชีพครู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.