ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาการแสดงออกของยีน ZHX2 ในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ได้มาจากผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้าศูนย์-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาว กัญชริญา กุลจิราเสฐ
เจ้าของผลงานร่วม อ. ดร. นพ. ชยานนท์ พีระพิทยมงคล
คำสำคัญ ZHX2, เบต้าศูนย์-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี, ฮีโมโกลบินเอฟ, แกมม่า-โกลบิน
หน่วยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โรคเบต้าศูนย์-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี เป็นชนิดของโรคเบต้าธาลัสซีเมียที่พบได้บ่อยในประเทศไทยมีการแสดงอาการของโรคที่หลากหลาย จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าการสร้างฮีโมโกลบินเอฟที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ ซึ่งพบว่าตำแหน่งโครโมโซม 8 มีความสัมพันธ์กับระดับฮีโมโกลบินเอฟ โดยยีนตัวหนึ่งที่พบอยู่บนโครโมโซมนี้ คือ ZHX2 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การแสดงออกของยีน ZHX2 มีระดับที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการเจริญพัฒนาของเซลล์เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนทั้งในคนปกติและผู้ป่วย เมื่อลดการแสดงออกของยีน ZHX2 โดยใช้เลนติไวรัส ที่มีเอสเอชอาร์เอ็นเอที่จำเพาะ พบว่า มีผลลดระดับการแสดงออกของทั้ง แอลฟ่า-โกลบิน และ เบต้า-โกลบินเอ็มอาร์เอ็นเอ อย่างมีนัยสำคัญ แต่มีผลน้อยต่อระดับการแสดงออกของแกมม่า-โกลบินเอ็มอาร์เอ็นเอ การศึกษาครั้งนี้ค้นพบโดยบังเอิญว่า ZHX2 มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของเซลล์เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนและส่งผลทางอ้อมต่อการแสดงออกของโกลบินยีนดังกล่าว การลดการแสดงออกของยีน ZHX2 อาจจะประยุกต์ใช้ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดบางชนิดได้ เช่น polycythemia vera ซึ่งควรจะได้มีการศึกษายืนยันต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง