ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวัสดุโมเลกุลาร์นาโนของเหล็ก-แทนนิกเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. เฉลิมชัย ปิละพงค์
เจ้าของผลงานร่วม ธิติพันธุ์ ทองเต็ม , ณฐุปกรณ์ เดชสุภา
คำสำคัญ วัสดุโมเลกุลาร์นาโน;กรดแทนนิก;ไอออนเหล็ก
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการ สร้างภาพระดับโมเลกุล ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ได้เตรียมอนุภาคโมเลกุลาร์นาโนแบบใหม่ของเหล็ก-แทนนิกชนิดต่างๆ (Fe-TA NPs) ด้วยกระบวนการที่สะดวก ง่าย รวดเร็ว ได้ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ไม่ใช้เครื่องมือแพงและสารเคมีที่เป็นพิษ และที่สำคัญคือสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ Fe-TA NPs มีคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพที่เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเพิ่มสัญญาณภาพในเทคนิค MRI ได้ เทียบเท่ากับโมเลกุลเชิงซ้อนของแกโดลิเนียมที่ใช้เป็นสารเปรียบต่าง (contrast agent) ที่ใช้ทางคลินิก นอกจากนี้ Fe-TA NPs สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับแต่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ตับปกติ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การพัฒนาวัสดุโมเลกุลาร์นาโนของเหล็ก-แทนนิกเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง