กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง
เจ้าของผลงาน :  ดร.นรินทร์ บุญตานนท์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   กังหันลม, ผลิตไฟฟ้า, ใบพัดสวนทาง
หน่วยงาน :  คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทางเป็นกังหันลมที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น โดยอาศัยหลักการทำงานของการเคลื่อนที่ทั้งขดลวดและสนามแม่เหล็กในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้ลดระยะทางในการเคลื่อนที่ตัดกัน ส่งผลให้ได้ไฟฟ้ามากขึ้นเทียบเท่ากับกังหันลมแบบเดิมรับลมแรงขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710