การทำสวนแบบผสมผสาน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การทำสวนแบบผสมผสาน
เจ้าของผลงาน :  ร.ต.ต.สมส่วน เสาะการ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เศรษฐกิจพอเพียง, สวนแบบผสมผสาน
หน่วยงาน :  บ้านหนองกกยุง หมู่ 10 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
คำอธิบาย :  ร.ต.ต.สมส่วน เสาะการ รอง สว.ปป.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ตำรวจพอเพียงตัวจริง น้อมนำแนวพระราชดำริมาทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ในที่ดิน 28 ไร่ ที่นอกจากจะมีอาชีพรับราชการเป็นตำรวจแล้วยังใช้เวลาว่างช่วยภรรยาทำไร่ทำสวน แบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำสวนแบบผสมผสาน ร.ต.ต.สมส่วน เสาะการ เล่าว่า ตนมีที่ดินอยู่ที่นี่ 28 ไร่ ทำการเกษตร 15 ไร่ ที่เหลือก็ปล่อยไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศ ไว้เก็บเห็ดเก็บของป่ามากิน ชาวบ้านก็ได้หาเห็ดหาของป่าด้วย ส่วนพื้นที่ทำไร่ ตนปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิด โดยไม่ต้องไปตลาด ไม่ต้องเสียเงินซื้อ ตนประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปีหนึ่งกว่า ห้าหมื่นบาท กลางวันพักเที่ยงกลับมาดูสวน เย็นก็กลับมาอยู่สวน ได้ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่อย่างพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=Yw4bAbnQvko
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การทำสวนแบบผสมผสาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710