ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือน และการผลิตพืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
เจ้าของผลงานร่วม นายประเสริฐ บุญพิทักษ์กิจ , นายยุทนา มูลสุวรรณ
คำสำคัญ ถ่านชีวภาพ;วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
หน่วยงาน สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนและไร่นา 2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับใช้ถ่านเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และผลผลิตของพืช และ 3) เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตรจากบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นในพื้นที่จังหวัดนครพนม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือน และการผลิตพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง