โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารสกัดใบหม่อนและผักแพวเป็นส่วนประกอบ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารสกัดใบหม่อนและผักแพวเป็นส่วนประกอบ
เจ้าของผลงาน :  นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร และ ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ
คำสำคัญ :   สารสกัดใบหม่อน, สารสกัดผักแพว, ความจำบกพร่อง, กระดูกพรุน
หน่วยงาน :  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
คำอธิบาย :  โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารสกัดใบหม่อนและผักแพวเป็นส่วนประกอบ การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ จากสารสกัดผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์ได้แก่ใบหม่อนและผักแพว ซึ่งในการประดิษฐ์มีการนำสารสกัดใบหม่อนผสมผักแพว มาผสมกับข้าวหอมมะลิหักปรุงรสอบแห้งบด เนื้อไก่ปรุงรสอบแห้ง ต้นหอมอบแห้งบด ผักชีอบแห้งบด ต้นหอมและผักชีอบแห้ง ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งผลจากงานวิจัยในมนุษย์พบว่าโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารสกัดใบหม่อนและผักแพวเป็นส่วนประกอบ มีฤทธิ์ลดภาวะความจำบกพร่องและป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยทองได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารสกัดใบหม่อนและผักแพวเป็นส่วนประกอบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710