การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนล่วงหน้าสำหรับการกำจัดขนด้วยเลเซอร์ (การประยุกต์ใช้ในวิทยาการผิวหนัง)

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนล่วงหน้าสำหรับการกำจัดขนด้วยเลเซอร์ (การประยุกต์ใช้ในวิทยาการผิวหนัง)
เจ้าของผลงาน :  ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   คอมพิวเตอร์ช่วยวางแผน, การกำจัดขนด้วยเลเซอร์
หน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำอธิบาย :  การใช้เลเซอร์กำจัดขนคือกระบวนการทำลายรากขนโดยใช้พลังงานจากแสงเลเซอร์ แต่เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษา จึงใช้การจำลองในคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวางแผนก่อนการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนที่ไม่พึงประสงค์
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710