ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารจากสมุนไพร (metabolites) ที่ตรวจพบในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดีหลังกินยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับห้าราก (AVS022) กับลักษณะการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดเป็นรายบุคคล : โครงการนำร่อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ. ดร.วีรวดี จันทรนิภาพงศ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ , รศ. พญ.สมฤดี ฉัตรศิริเจริญกูล , นางสาวพชรมน สืบนุช , นางศิริกุล โชติวุฑฒากร , นางสาวอรอุษา ธรรมเสริมสร้าง
คำสำคัญ สมุนไพรตำรับอายุรเวทศิริราชห้าราก;metabolic profile;การจับกลุ่มของเกล็ดเลือด;traditional Thai medicine;platelet aggregation
หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ตำรับยาอายุรเวทศิริราชห้าราก (AVS022) ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด แต่ละชนิดมีความหลากหลายขององค์ประกอบทางเคมีโดยธรรมชาติ ซึ่งน่าจะมีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับสรรพคุณที่นำมาใช้ในการลดไข้ ผลการวิเคราะห์หา metabolites ของสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับห้าราก (AVS022) และประเมินผลการจับกลุ่มของเกล็ดเลือด พบว่าการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง plasma metabolite profiles หลังกินยาอายุรเวทศิริราชตำรับห้ารากแล้ว 3 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีกลุ่มสารออกฤทธิ์ที่อาจมีผลต่อเกล็ดเลือดเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง