ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา สิทธิการ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวอาทิตยา ปาทาน , นางสาวนันท์ชญาน์ เกตุอุบล , นางสาวปิยนุช ปรางขำ
คำสำคัญ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน;ชุมชนชาติพันธุ์;กลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา
หน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจำแนกตามฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) วิเคราะห์และสังเคราะห์ความต้องการและองค์ความรู้ของภาคีการท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5) พัฒนาเครือข่ายการตลาดเชิงรุก โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายจำแนกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคนำมาสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ภาคีการท่องเที่ยวต้องการ การขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการขับเคลื่อนแผนการตลาดเชิงรุก
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง