ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายสังคม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรพล บุญลือ
คำสำคัญ การออกแบบการเรียนการสอน;การเรียนการสอนแบบผสมผสาน;เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานบนSocial Media นำวิธีการสอน แบบผสมผสาน (Blended learning)มาผสานกับ Social Mediaได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์แต่ก่อนเป็นเว็ปไซต์แบบ1.0คือReadอย่างเดียวพอมาเป็นเว็บ2.0 แชร์ มีการแสดงความคิดเห็น มีการแชร์ไปในที่ต่างๆทำให้เกิดลักษณะ Social Media เว็บ3.0 คือสด คือมีความเป็น Liveเห็นอะไรต่างๆแชร์ขึ้นไปเป็นRealtimemทันทีและสามารถที่จะแชทโต้ตอบหรือพูดคุยกับคนต่างๆได้ Social Mediaคือสังคมจะเป็นส่วนร่วมในการCreate Content คือคนในกลุ่มจะขึ้นมา Create Contentในกลุ่มของตนเองสังคมนั้นจะมีการสนใจมีกิจกรรมเน้นกิจกรรมของตนเอง Social Media ก็มีปฏิสัมพันธ์กันและโต้ตอบกัน ลักษณะที่สำคัญของ Social Media คือ มีการสื่อสารแบบสองทาง มีการสื่อสารในรูปแบบทั้งประสานเวลาและไม่ประสานเวลา มีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อที่หลากหลาย มีการเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมากมาย มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับได้ มีการวัดประเมินผลได้และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายฉะนนั้นจึงนำ Social Mediaมาใช้กับการเรียนการสอนได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=vIQxbDs4t2s
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายสังคม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง