ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาตำรับยารักษาภาวะตับวายเรื้อรังเชิงพาณิชย์ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสุรัสวดี สินวัต
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ , รศ. ดร.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์
คำสำคัญ ภาวะตับวายเรื้อรัง;ผู้ป่วยภาวะตับวายเรื้อรัง;การแพทย์แผนไทย;การแพทย์แผนปัจจุบัน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้ควบคุมคุณภาพของเครื่องยา 11 ชนิด และสารสกัดน้ำตำรับยาพัทธะปิตตะ พร้อมทั้งวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของสารสกัด โดยที่ยาแต่ละห่อจะมีน้ำหนัก 368 กรัม เมื่อเทียบกับผงสารสกัดแห้งจะเท่ากับ 23.36 กรัม การรักษาจะให้ยา 21 มื้อ แต่ละมื้อคนไข้จะได้รับยาเท่ากับ 1.11 กรัม รับประทานครั้งละ 4 แคปซูลต่อมื้อ ก่อนอาหาร 3 เวลา (เช้า-กลางวัน-เย็น)
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง