ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ต้านการอักเสบของข้อและต้านหลอดเลือดแข็งของสารสกัดพิกัดนวโกฐในหนูที่กระตุ้น การอักเสบของข้อด้วยคอลลาเจน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. สุรชัย พิกุลแก้ว , อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. นฤพร สุตัณฑวิบูลย์
คำสำคัญ สารสกัดพิกัดนวโกฐ;ข้ออักเสบรูมาตอยด์;หนูทดลอง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย พิกัดนวโกฐเป็นเครื่องยาหลักในยาหอมที่ได้บรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตได้เป็นอย่างดี ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการต้านภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ในหนูทดลอง ซึ่งจัดเป็นงานวิจัยที่ได้พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนำไปสู่เภสัชภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง