ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้ขมิ้นชันร่วมในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุรณี กาญจนถวัลย์
เจ้าของผลงานร่วม ศาสตราจารยร์ นายแพทยร์ Dr. Michael Maes , ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ นายแพทย์สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย , นายแพทย์อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง , รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ศุภปีติพร , แพทย์หญิงโสฬพัทธ์ เหมรัญชน์โรจน์
คำสำคัญ ขมิ้นชัน;โรคซึมเศร้า;การรักษาโรคซึมเศร้า
หน่วยงาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จากการศึกษาพบว่า การใช้ขมิ้นชัน (curcumin) เสริมกับยาต้านเศร้า ยังไม่สามารถทำให้ลดอาการซึมเศร้าได้มากกว่า หรือเร็วกว่าการใช้ยาต้านเศร้ากับยาหลอก (placebo) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าการใช้ขมิ้นชันอย่างต่อเนื่องหลังจากสัปดาห์ที่ 8 มีคะแนนความซึมเศร้าแตกต่างจากก่อนการได้รับขมิ้นชัน ซึ่งมากขึ้นและมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก ดังนั้นหากมีการติดตามเป็นเวลานานอาจพบว่ามีความแตกต่างของระบบความซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรืออาจป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคในระยะยาวได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง