ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำคัญและตรวจสอบความเป็นพิษในสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากงาขี้ม้อน เพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กรวรรณ ศรีงาม
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ ดร.แสงทิวา สุริยงค์ , อาจารย์ ดร.วรินทร รักษ์ศิริวณิช , ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง , นายพงศธร ธรรมถนอม
คำสำคัญ งาขี้ม้อน;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ;ฤทธิ์ต้านมะเร็ง;ฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์;การทดสอบเอมส์
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สารสำคัญที่อยู่ในตัวอย่างสารสกัดงาขี้ม้อน คือ สาร Rosmarinic acid และมีสารก่อพิษคือ Perilla ketone ซึ่งผลการทดสอบฤทธิ์สารสกัดที่ได้จากใบและเมล็ดงาขี้ม้อน ไม่พบความสามารถในการชักนำให้เซลล์มะเร็ง HT-29 และ HL-60 เกิดการตายแบบ apoptosis และไม่พบว่ามีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรียซัลโมเนลลาธัย ฟิมิวเรียมสายพันธุ์ TA100 (Ame’s test) รวมถึงไม่แสดงฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ในแบคทีเรียทดสอบสายพันธุ์เดียวกัน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง