ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการกักเก็บเพื่อการควบคุมการปลดปล่อยของสารต้านจุลินทรีย์ธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ในแหนม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมโชค กิตติสกุลนาม
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
คำสำคัญ การควบคุมการปลดปล่อย;บีดอัลจิเนตออกฤทธิ์;สารต้านการเจริญของแบคทีเรีย;สารต้านอนุมูลอิสระ;สารสกัดกระเทียม;อัลลิซิน
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการกักเก็บที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยกิจกรรมการยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ โดยคาดหวังให้เป็นวิธีการถนอมอาหารชนิดใหม่ ตัวอย่างอาหารที่ใช้ในการทดสอบอนุภาคออกฤทธิ์ในการศึกษานี้ คือ ผลิตภัณฑ์แหนม ผลการศึกษาในส่วนของการคัดเลือกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่าสารสกัดกระเทียมสามารถแสดงกิจกรรมต้านแบคทีเรียก่อโรค (Escherichia coli และ Staphylococcus aureus) และแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria, LAB) ได้ ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับการขึ้นรูปบีดออกฤทธิ์โดยใช้อัลจิเนต (Alginate) จะสามารถผลิตบีดอัลจิเนตที่มีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียได้ โดยบีดนี้จะมีคุณสมบัติปลดปล่อยสารออกฤทธิ์เมื่อค่า pH ของอาหารลดต่ำลง การถนอมอาหารโดยใช้บีดอัลจิเนตออกฤทธิ์ร่วมกับสารสกัดกระเทียมเป็นวิธีการถนอมอาหารวิธีใหม่ที่น่าสนใจและมีแนวโน้มในการพัฒนาต่อไปเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารและเภสัชกรรมในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การพัฒนาระบบการกักเก็บเพื่อการควบคุมการปลดปล่อยของสารต้านจุลินทรีย์ธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ในแหนม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง