ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตาเขและการดูแล

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตาเขและการดูแล
เจ้าของผลงาน :  สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ตาเข, ตรวจวินิจฉัยตา, ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตา
หน่วยงาน :  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบาย :  งประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการวัดตาเขด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแสดงผลแบบอัตโนมัติ ซึ่งอาศัยหลักของการถ่ายภาพ และประมวลผลเทียบกับค่ากลางเพื่อหาความผิดปกติของตาและให้คำแนะนำเบื้องต้นที่เหมาะสมจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถประมวลผลได้อย่างอัตโนมัติ และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ ก็สามารถพิมพ์ผลการวิเคราะห์และคำแนะนำออกมาให้ผู้ใช้งานได้ทราบแบบอัตโนมัติทันที การนำไปใช้ประโยชน์สามารถ ใช้ในการคัดกรองสภาพตาเขและให้คำแนะนำเบื้องต้นอย่างอัตโนมัติว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เช่น ฝึกกล้ามเนื้อตา ตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น หรือไปพบจักษุแพทย์ สามารถใช้โดยบุคลากรทั่วไป ทำให้การคัดกรองอาการตาเขเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตาเขและการดูแล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710