ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพการส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนของหญิงตั้งครรภ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจศฎา ถิ่นคำรพ
คำสำคัญ เกลือเสริมไอโอดีน;ไอโอดีน;หญิงตั้งครรภ์
หน่วยงาน ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ไอโอดีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายโดยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการพัฒนาของสมองและร่างกาย ปัญหาการขาดไอโอดีนพบมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากได้รับไอโอดีนจากอาหารที่อยู่ตามธรรมชาติไม่เพียงพอ พื้นที่ที่ยังมีการขาดไอโอดีนมากกว่าพื้นที่อื่นๆคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หญิงตั้งครรภ์นับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการขาดไอโอดีนเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ ควรได้รับไอโอดีนวันละ 250 ไมโครกรัม ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงเกือบหนึ่งเท่าตัวจากเดิม การสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ได้มีความรู้และเข้าใจความสำคัญของการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และนำไปใช้ปรุงอาหารให้กับสมาชิกทุกคนในครัวเรือน จะเป็นวิธีการป้องกันการขาดสารไอโอดีนที่ยั่งยืนแล้ว ยังสามารถป้องกันการขาดสารไอโอดีนให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุที่อยู่ในครัวเรือนอีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง