ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง มนุษย์เงินเดือนสู่ชีวิตเกษตกร

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง มนุษย์เงินเดือนสู่ชีวิตเกษตกร
เจ้าของผลงาน :  สุชล สุขเกษม
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน :  หมู่บ้านสารภี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
คำอธิบาย :  เกษตรผสมผสานเป็นแนวคิดของพี่สุชล สุขเกษม เกษตรกรที่ยึดมั่นในแนวทางพระราชดำรัส 1 ไร่ 1 แสน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง จนปัจจุบันสามารถสร้างรายได้จากพื้นที่ 1 ไร่ได้ถึง 2 แสนบาทเลยทีเดียว ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมดุลและคุ้มค่า ปัจจุบันพื้นที่ 1 ไร่ ปรับเปลี่ยนใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร สามารถเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี ที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยจะเน้นให้ผู้ที่เข้ามาศึกษา ได้เข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีก่อนลงมือทำจริง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=v2IDzdX1kmI
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710