ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาภาษามือไทย: กรณีศึกษาบทสนทนาในชั้นเรียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศศิวิมล คงสุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
คำสำคัญ แนวคิดการวิเคราะห์บทสนทนา ภาษามือไทย ชั้นเรียน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การศึกษาในเรื่อง "การเปลี่ยนหัวข้อบทสนทนาภาษามือไทย: กรณีศึกษาบทสนทนาในชั้นเรียน" เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง "โครงสร้างบทสนทนาภาษามือไทย: กรณีศึกษาบทสนทนาในชั้นเรียน" โดยผู้วิจัยไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2017 มหาวิทยาลันขอนแก่น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/submitter/create/edit/3534
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาภาษามือไทย: กรณีศึกษาบทสนทนาในชั้นเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง