ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าของผลงาน :  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านโคกสะอาด
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน :  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
คำอธิบาย :  "แปลงพุทธเกษตร" เป็นไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ้างอิง 7 กันยายน 2553) และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยมี นายอวยชัย แสงกล้า เป็นหัวหน้ากลุ่ม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตร และเพื่อให้ราษฎรได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและดำเนินกิจกรรมโครงการฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=stlRrMYVUEA
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710