ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สวนป่าพอเพียงตามรอยพ่อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปัญญา ปุลิเวคินทร์
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน บ้านท่าด่าน. ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” เป็นอีกหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยความร่วมมือของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับงบประมาณจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ โดยผู้ที่เข้ามาดูแลเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดำเนินการนั้น “ปัญญา ปุลิเวคินทร์” คือผู้ที่มีส่วนผลักดันให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ปัจจุบันคนทั่วไปรู้จัก อ.ปัญญา ในฐานะ “หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์ฯ แห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก คือการสร้าง 'คน' จึงมีหลักสูตรที่รับจัดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยหลักสูตรของศูนย์ฯ จะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดของพระองค์ท่านให้เรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติทำอย่างไร ให้พบกับคนที่ประสบความสำเร็จจากเศรษฐกิจพอเพียงจากทุกวงการ เพราะแนวคิดของพระองค์สามารถใช้ได้กับคนทุกวงการ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=3_vGAs2O4OY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สวนป่าพอเพียงตามรอยพ่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง