ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเงาะนอกฤดูในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ณ นคร
เจ้าของผลงานร่วม นายนพ ศักดิเศรษฐ์ , นายชัยสิทธิ์ ปรีชา , นายจรัญ ทองเจือ , นางทิพาวรรณ ทองเจือ , นายเวที วิสุทธิแพทย์ , นายชัยวัต อินทรณรงค์ , นายประจวบ เพ็งประไพ
คำสำคัญ เงาะนอกฤดู;เทคโนโลยีการผลิตเงาะ
หน่วยงาน สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ปัจจุบันการผลิตเงาะนอกฤดูยังอยู่ในพื้นที่จำกัดเฉพาะบางอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น อำเภอชะอวด ร่อนพิบูลย์ ฉวาง เมือง ท่าศาลา ในขณะที่บางอำเภอในจังหวัดพัทลุงสามารถผลิตเงาะนอกฤดูได้เช่นเดียวกัน เช่น อำเภอเมือง ป่าพะยอม ควนขนุน ศรีนรินทร์ ป่าบอน เป็นต้น คณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้นได้ทำการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลิตเงาะนอกฤดูหลายเรื่อง จึงมีองค์ความรู้ที่จะนำมาถ่ายทอดเพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง นำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเงาะนอกฤดูในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเงาะนอกฤดูในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง