ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัตนา รุจิรวนิช
คำสำคัญ วัสดุปิดแผล;ไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต
หน่วยงาน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ไบโอเซลลูโลสคือเซลลูโลสที่ผลิตโดยจุลินทรีย์โดยที่เส้นใยเซลลูโลสที่ได้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กในระดับนาโนเมตร มีโครงสร้างสามมิติที่ทำให้สามารถอุ้มน้ำได้ดี ในการผลิตเป็นไบโอเซลลูโลสคอมพอสิตจุลินทรีย์จะถูกเพาะเลี้ยงบนผืนผ้าหรือสิ่งทออื่นๆเพื่อจะเตรียมเป็นคอมพอสิต ไบโอเซลลูโลสคอมพอสิตมีสมบัติเป็นไฮโดรเจลเหมาะที่จะนำไปใช้เป็นวัสดุปิดแผลสำหรับบาดแผลในระยะ Proliferation ที่ไม่มีการอักเสบและไม่มีการติดเชื้อ ไบโอเซลลูโลสคอมพอสิตได้ถูกนำไปใช้รักษาบาดแผลในสุนัขและแมวซึ่งได้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง