ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ราชบัณฑิตยสถาน โมไบล์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
คำสำคัญ ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์
หน่วยงาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ราชบัณฑิตยสถาน โมไบล์ คือ แอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ปัจจุบันประชาชนเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ หรือแอปพลิเคชั่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดทำโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชั่นพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๕๔ และแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ด้วยแนวคิดภาษาไทยใช้ง่าย แค่ปลายนิ้วด้วยราชบัณฑิตโมบาย ในรูปแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเป็นสื่ออิเล็กทรอนิก ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา แอปพลิชั่นดังกล่าวจะช่วยสงเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งอ้างอิงได้ง่ายจะนำไปสู่การใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jpKs5bQhees
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ราชบัณฑิตยสถาน โมไบล์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง