ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน DS-RMS
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ ระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกล;ความปลอดภัย;เขื่อน DS-RMS
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ระบบ DS-RMS หรือ ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน ได้ถูกพัฒนาให้สามารถสื่อสารข้อมูลจากเครื่องมือวัดต่างๆ แบบอัตโนมัติ ทั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน แผ่นดินไหว และ น้ำหลาก ที่ติดตั้งไว้ที่เขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำ ไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อนำข้อมูลเข้ามาประมวลผลหาสถานะความปลอดภัยเขื่อนด้วยระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) ที่จะช่วยคาดการณ์สาเหตุของความผิดปกติได้ โดยจะแจ้งสถานะความปลอดภัยเขื่อนผ่านโปรแกรมในรูปแบบ Web Application ทางหน้าจอเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งแจ้งเตือนผ่านทาง SMS และ E-mail ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ หากพบความผิดปกติขึ้น ผู้รับผิดชอบจะสามารถออกไปดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้ทันการณ์ พร้อมทั้งแจ้งผู้บริหารของ กฟผ. เพื่อสื่อสารให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=SzUpEfEDHeo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน DS-RMS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง