ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งเสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกกโดยใช้โรงอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับระบบความร้อนเสริมอินฟราเรดแก๊สเบอร์เนอร์ เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกกและเพิ่มกำลังการผลิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม
คำสำคัญ การถ่ายทอดเทคโนโลยี;โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์;แก๊สเบอร์เนอร์
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งเสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกกโดยใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับระบบความร้อนเสริมอินฟราเรดแก๊สเบอร์เนอร์เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกกและเพิ่มกำลังการผลิต เป็นการใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการค้นคว้าและวิจัย นำมาพัฒนาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้งานด้านการอบแห้ง หลักการทำงานของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ฝึกปฏิบัติใช้งานโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ในแต่ละกรณี และการบำรุงรักษาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ให้แก่กลุ่มสตรีดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์จากกก
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งเสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกกโดยใช้โรงอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับระบบความร้อนเสริมอินฟราเรดแก๊สเบอร์เนอร์ เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกกและเพิ่มกำลังการผลิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง