ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิวัฒนาการทางพันธุกรรมของยีนโออาร์เอฟ 5 และยีนเอ็นเอสพี 2 ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฝูงสุกรที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสพี อาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรง (Genetic evolution of ORF5 and Nsp2 genes of PRRSV in a swine herd following an acute outbreak with high
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เดชฤทธิ์ นิลอุบล
เจ้าของผลงานร่วม จิตติมา พิริยะพงศา , อังคณา ตันติธุวานนท์ , ธิติมา ไตรพิพัฒน์ , ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ , กัญจน์ เตมียะเสน , ปวิตา ทิพย์สมบัติบุญ
คำสำคัญ โรคพีอาร์อาร์เอส;โรคสุกร;ไวรัสพีอาร์อาร์เอส
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์, ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การติดตามวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฟาร์มที่พบการระบาดซ้ำจากเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรง พบว่า เชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางพันธุ์ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฟาร์ม โดยพบการอุบัติขึ้นของไวรัสพีอาร์อาร์เอส กลุ่มใหม่ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรง แต่แตกต่างจากเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสประจำถิ่น คงอยู่ร่วมกันในฝูงได้ และพบกลุ่มไวรัสที่มีการผสมข้ามสายระหว่างเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์ รุนแรงและเชื้อประจำถิ่นและหายไปในช่วงระยะเวลาสั้น แต่ในช่วงสุดท้ายพบว่ากลุ่มเชื้อไวรัสประจำถิ่นมีความโดดเด่นเหนือกลุ่มเชื้อไวรัสสายพันธุ์รุนแรงที่เริ่มหายไปจากฟาร์ม ประโยชน์ของงานวิจัยนี้ก็คือ สามารถนำไปใช้ในการสร้างโมเดลจำลองกลไกการวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสตัวนี้ ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการควบคุมโรคในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=NILnUJgookA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง