การพัฒนาอนุภาคขนาดนาโนอเนกประสงค์สำหรับงานการวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาอนุภาคขนาดนาโนอเนกประสงค์สำหรับงานการวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า
เจ้าของผลงาน :  นายฤทธี มีสัตย์
เจ้าของผลงานร่วม :   นางกนกพร บุญศิริชัย, นางวิราณี ศรีเวียง, นางสาวพิมพ์พร อุทยารัตน์, นางสาวกชพรรณ กาญจนะ, นางสาวศริญญา วงษ์สนิท, นางสาวพิริญา แก้วพุกัม, นายจารุเดช วาดวิไล, นายศิริวัฒน์ ธิดา, นางสาวทิพย์นันท์ งามประหยัด, นางสาวสุดคนึง พุ่มเข็ม, น.สพ.ดร. เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์, นส.วันวิสา สนิทเชื้อ
คำสำคัญ :   metal nanoparticles, multifunctional, theranostics, drug targeting, cancer, nanomedicine, targeted therapy, radiophamaceutical
หน่วยงาน :  ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 562 5444 ต่อ 1211
คำอธิบาย :  รังสีมีบทบำทที่สำคัญสำหรับกำรรักษำและวินิจฉัยมะเร็ง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรรังสีรักษำและวินิจฉัยสำมำรถพัฒนำได้ด้วยอนุภำคทองขนำดนำโน ในงำนวิจัยนี้ให้ควำมสำคัญกับกำรสังเครำะห์อนุภำคทองขนำดนำโนที่เคลือบผิวด้วย พอลิเอทิลีนไกลคอล คำร์บอกซิล ศึกษำกำรเชื่อมต่อกับสำรเภสัชรังสี และศึกษำผลทำงชีววิทยำด้วยสัตว์ทดลอง ผลกำรวิจัยพบว่ำสำมำรถสังเครำะห์อนุภำคทองขนำดนำโนด้วยเทคนิคทำงรังสีและเคมี อนุภำคทองมีแนวโน้มที่ใช้เป็นสำรทึบรังสีสำหรับ MRI และ X-ray CT ได้ นอกจำกนี้อนุภำคทองที่มีกำรเชื่อมต่อแล้วมีควำมจำเพำะกับเซลล์มะเร็ง แต่ไม่มีควำมเป็นพิษในสัตว์ทดลอง มีอัตรำกำรคงอยู่และขับออกจำกร่ำงกำยของสัตว์ทดลอง ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีสำหรับใช้เป็นกำรนำส่งยำเพื่อกำรรักษำและวินิจฉัย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
การพัฒนาอนุภาคขนาดนาโนอเนกประสงค์สำหรับงานการวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710