ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของกระบวนการผลิตต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความสามารถในการย่อยแป้งเพื่อหาค่าดัชนีน้ำตาลในหลอดทดลองและในมนุษย์ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวอมรรัตน์ มีเครือรอด
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย , ดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
คำสำคัญ ข้าว;สารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ;ดัชนีน้ำตาล;กระบวนการนึ่ง;กระบวนการงอก
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ข้าวเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญของคนไทย การย่อยคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนสำคัญในการตอบสนองต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ากระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน (การขัดสี กระบวนการนึ่ง กระบวนการงอก) ส่งผลกระทบต่อดัชนีน้ำตาลของข้าวและความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวที่ผ่านกระบวนการนึ่ง มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวกระบวนการอื่นๆ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง