ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการจัดการความรู้การจัดการผลิตและการทำแผนการเงินโดยบัญชีต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสินค้าชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวสุภาวดี จันทนป
คำสำคัญ การจัดการผลิต;การทำแผนการเงิน;บัญชีต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน;กลุ่มสินค้าชุมชน
หน่วยงาน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การจัดการความรู้การจัดการการผลิตและการทำแผนการเงินโดยบัญชีต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสินค้าชุมชน มีเป้าวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1.เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตและแผนธุรกิจของกลุ่มสินค้าชุมชน2.เพื่อให้เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มสินค้าชุมชนและนำข้อมูลไปเป็นแนวทางการกำหนดราคา แผนการเงินเพื่อใช้ในการบริหารการเงิน และแผนธุรกิจของกลุ่มสินค้าชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.เพื่อสามารถออกแบบสลากสินค้าชุมชนให้เหมาะสมและ 4.เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของการจัดการกลุ่มผ่านการเชื่อมโยงและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเขตเทศบาลตำบลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ เทศบาลตำบลสำราญ 1 กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุม คือกลุ่มนวดแผนไทย และเทศบาลตำบลสาวะถี 3 กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน คือกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านงิ้ว กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านลาดนาเพียง และกลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ทำให้กลุ่มผู้ผลิตได้รับความรู้ ทำความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การสังเคราะห์ระดมความคิดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ก่อให้เกิดกลยุทธ์ในการดำเนินการของธุรกิจชุมชน จากนั้นนำข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตมาทำการสังเคราะห์ราคาสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ตลอดจนทำการระดมความคิดออกแบบตราสินค้าที่บงบอกถึงความเป็นลักษณะสินค้าของกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ติดตามประเมินผลโครงการจึงก่อให้เกิดคู่มือแบบบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าที่มีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มที่จะนำไปสู่การนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการทางการเงินที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาข้อมูลการตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการสรุปเพื่อก่อให้เกิดแผนธุรกิจสินค้าชุมชนเบื้องต้น ที่จะนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนประกอบการนำเสนอข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาทำการสนับสนุนเพื่อยกระดับการผลิต การตลาดของกลุ่มให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อความของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ นำมาซึ่งการสร้างอาชีพเสริมให้คนภายในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม ลดปัญหาการว่างงาน ตลอดจนการจัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง