ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อสิ่งทอในเชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สังสิมา ชลคุป
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวสุธีรา วิทยากาญจน์ , นายวรวุฒิ ศุภมิตรมงคล , นายวุฒินันท์ คงทัด , นายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร , นายรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
คำสำคัญ เส้นใยจากใบสับปะรด;อุตสาหกรรมสิ่งทอ;หัตถอุตสาหกรรม;สิ่งทอเชิงพาณิชย์;เส้นด้ายปั่นผสมใยสับปะรด
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญษท้องถิ่นกะเหรี่ยง จึงมีความน่าจะเป็นที่จำนำเอาความรู้ในการแปรรูบเส้นใยสับปะรดมาผลิตเป็นเส้นด้ายปั่นผสมกับเส้นใยฝ้าย มาประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าทอพื้นเมืองของตนเองได้ซึ่งจะเป็นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้เกษตรกรและกลุ่มทอผ้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ได้อีกทางหนึ่ง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อสิ่งทอในเชิงพาณิชย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง