ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมสื่อการสอนโปรแกรมประยุกต์ระบบมัลติมีเดียสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์ดร.สุธา เหลือลมัย
เจ้าของผลงานร่วม ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล , นันทพร จางวรางกูร
คำสำคัญ นวัตกรรมสื่อการสอน;โปรแกรมประยุกต์ระบบมัลติมีเดีย;ผู้พิการทางการได้ยิน
หน่วยงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย นวัตกรรมสื่อการสอนโปรแกรมประยุกต์ระบบมัลติมีเดียสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะที่ถูกออกแบบที่มีความสวยงามและสื่อความหมายด้วยภาพเป็นหลักจากผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่าเครื่องมือที่มีการใช้งานต่อเนื่องควรนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหวจึงจะเหมาะสำหรับการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวกในส่วนเครื่องมือที่เน้นการใช้งานตามลำดับขั้นควรนำเสนอด้วยภาพนิ่งที่ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูได้ทีละภาพซึ่งทุกหัวข้อจะมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนสามารถไปฝึกฝนได้ตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=NTGLNDEXpx0
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


นวัตกรรมสื่อการสอนโปรแกรมประยุกต์ระบบมัลติมีเดียสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง