ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยภาพของต้นรางแดง เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. จิราภรณ์ ปาลี
เจ้าของผลงานร่วม ดร. เรณู อยู่เจริญ , นายสวิง ขันทะสา
คำสำคัญ รางแดง;ไวรัสเริม;แบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร;Ventilago denticulata Willd.
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การเจริญเติบโต และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของรางแดง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย นักศึกษา และชาวบ้านในตำบลลวงเหนือ ผลจากการวิจัยทำให้ทราบข้อมูลด้านนิเวศวิทยา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ วิธีการขยายพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต รวมถึงพบว่าสารสกัดจากรางแดงมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย E. coli, S. typhimurium, B. cereus และเชื้อไวรัสเริม HSV-1 และ HSV-2 ได้ เพื่อการวางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากต้นรางแดงอย่างยั่งยืนต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาศักยภาพของต้นรางแดง เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยชุมชนมีส่วนร่วม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง